Untitled Document
 
Untitled Document

Untitled Document
 
หน้าแรก  >  Dooqo Exclusive  >  VIP MEMBER ภาครัฐ
 
   พ.ต.ท. วรพงษ์  ชิวปรีชา  ผบช.ก 

พลตรี จิระเดช  โมกขะสมิต   รองแม่ทัพภาคที่ ๑

พ.ต.ต. เทพฤทธิ์  พรรณพัฒน์ ผบก.อก.บช.ก. 

พ.ต.ท. รังสรรค์  ยิ่งยงดำรงสกุล  รอง ผกก.ปป.สน.หัวหมาก 

พ.ต.อ. จิรพัฒน์  ภูมิจิตร  รองผู้การ5 บช.น.

พ.ต.ท. จักรภพ  สุคนธราช  รองผู้กำกับการ (จราจร) สน.ดุสิต 

พ.ต.ท. ธนันท์ธร  รัตนสิทธิภาคย์  รอง ผกก.ปป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล  ศรีวิกรม์  นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย 

Teera  Slukpetch  Minister of Culture Ministry of Culture

หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์   

พลพีร์  สุวรรณฉวี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จ.นครราชสีมา

อรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ President & CEO กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง

ดร. รัชดา ธนาดิเรก สมาชิกผู้แทนราษฎร์ กรุงเทพมหานคร เขต 12  รัฐสภา 

พนิช  วิกิตเศรษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ขภัช  นิมมานเหมินท์   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เตือนใจ ดีเทศน์ เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา  วุฒิสภา

ดร.กิตติวัฒน์  อุชุปาละนันท์  สถาบันมองอนาคตไกล

ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมาธิการและเลขานุการ  รัฐสภา 

ชาลี  กางอิ่ม  นายกเทศมนตรีนครตรัง 

ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย  รองประธานกรรมการ  กะตะบีชรีสอร์ท 

ชัยวัฒน์ พสกภักดี ประธานกรรมการ  เอส แอนด์ พี แอพแพรซัล 

เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ   

ธราพงศ์ ศรีสุชาติ Director  Office of Archaeology Fine Arts Department Ministry of Culture

กรวีร์  ปริศนานันทกุล  Communications Director  คิดเป็นเลิศ

พ.อ. ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์  Vice President  เบสท์ บราเธอร์ส

น.พ.บัญญัติ  เจตนจันทร์  สมาชิกผู้แทนราษฎร์ จ.ระยอง เขต 2  คลินิกบัญญัติการแพทย์

ศ.ดร.อภินันท์  โปษยานนท์  "Chairman, Board of Committee Acting Director, OKMD" สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)

น.อ. ก่อเกียรติ  ปั้นดี ร.น. ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

น.อ. พาสุกรี  วิลัยรักษ์  รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พันเอก สรรเสริญ  แก้วกำเนิด (เสธ.อู)  ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน  กรมกิจการพลเรือนทหารบก

พลตรี พรพิพัฒน์  เบญญศรี  สำนักงาน ผบ.ทหารสูงสุด 

Sanit  Niyamakom Corporate Communications Department  Electricity Generating Authority of Thailand 

อุรวี  เงารุ่งเรือง  ผอ.สำนักลิขสิทธิ์  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

รศ.ดร.วิชุดา  รัตนเพียร  Associate Professor  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ม.ล. คฑาทอง  ทองใหญ่  Director Office of Product Value Development  Department of Export Promotion 

ศ.ดร.อภินันท์  โปษยานนท์  ประธานกรรมการบริหาร   หอศิลปวัฒนาธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ภก.สมนึก สุชัยธนวานิช  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 

Varaphorn  Rompruek  International Affairs Sector President Office TOT Public Company Limited

Andras  Balogh  Ambassador  Embassy of the Republic of Hungary 

Antonio de  Faria  Maya  Ambassador of Portugal  Embassy of Portugal

Cinar  Aldemir  Ambassador of the Republic of Turkey  Turkish Embassy

David  Sproule  Ambassador/Ambassadeur  Embassador of Canada

Dr.Zygmunt   Langer  First Counsellor Embassy of the Republic of Poland 

Felipe  Frydman  Ambassador of Argentina

Kamen Velichkov Ambassador of Bulgaria  

Mr. Saidrakhim  S.ikramov  Consul General  The Consulate-General of the Public of Uzbekistan

Radu Gabriel  Maleescu  Ambassador of Romania

Tjaco T. van  den Hout  Ambassador Embassy of the Kingdom of the Netherlands

ควินทัน  เควลย์  เอกอัครราชทูตอังกฤษ  สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ

จิออร์จิออส  พาร์เธอินู  รองหัวหน้าคณะผู้แทน  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิค

ดร.วันทนา  สุวรรณรัศมี  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ธวัชชัย  จันทร์งาม  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  Bangkok Tourism Division 

ผศ.ดร.ปรีชาพร  สุวัฒโนดม  มีฟ้าเซ็นเตอร์

พ.ต.ท. เกียรติชัย  เกิดโชค  สว.จร.สน.บางมด  

พัชรา  อนงค์จรรยา  หัวหน้างานสื่อสิ่งพิมพ์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาต  สถาปิตานนท์  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดวงใจ  อมาตยกุล  Associate Professor in Music  ภาควิชาดุริยางคศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวเลโล่ จี  เควปิเล่  ที่ปรึกาฝ่ายการเมือง  สถาณทูตแอฟริกาใต้  กรุงเทพ
Share
ให้คะแนนบทความนี้
คะแนนบทความนี้: 3.2/5ดาว (จากจำนวนโหวต 15 votes )

Untitled Document
 
 
 
 


 

 


©2009 Copyright Reserved dooqo Company Limited